CUENTOS POR TELÉFONO. (Gianni Rodari)

http://issuu.com/mencinasf/docs/cuentos_por_tel_fono?e=4011243/2662454
http://issuu.com/mencinasf/docs/cuentos_por_tel_fono_i?e=4011243/2662463